Bora, Malbhog, Manuhar, Bahadur, Kushal, Maniram IR-8, etc.