Nàng Thơm Chợ Đào Rice – from Mỹ Lệ commune, Cần Đước district, Long An province