• Dự Hương Rice
  • Nàng Thơm Chợ Đào Rice – from Mỹ Lệ commune, Cần Đước district, Long An province
  • Nếp cái hoa vàng from Nam Dinh province
  • Nếp cẩm Rice
  • Nếp Tú Lệ
  • Tài Nguyên Rice – from Long An province
  • Tám Xoan Rice – from Hải Hậu district, Nam Dinh province